เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลจอหอ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาล

จอหอน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งความสุข


 

          พันธกิจการพัฒนา

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคที่สะดวกได้มาตรฐานผังเมืองได้รับการปรับปรุง

2.  จัดระเบียบชุมชน / สังคมผู้ประกอบการที่เหมาะสมสร้างความมั่นคง / ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชน

3.  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดระบบสุขาภิบาลที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากโรค

4.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ / การรวมกลุ่มเพื่อยกระดับรายได้แก่ชุมชน

5.  เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งใน นอกระบบเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แก่เด็ก / เยาวชน  / ผู้ด้อยโอกาส

6.  อนุรักษ์ / ฟื้นฟูประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และคุณค่าของท้องถิ่น

7.  สร้างการมีส่วนร่วมประชาคมในการวางแผนการพัฒนาและการกำกับติดตามประเมินผล

8.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลมุ่งสู่สากลตามหลักธรรมาภิบาล  ประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภาครัฐ / เอกชน และยกระดับความรู้ / วิชาการ และบูรณาการตามภารกิจหน้าที่

 

                   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ

1. เพื่อจัดโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  การคมนาคม สะดวก  ปลอดภัย

2. เพื่อจัดระเบียบชุมชน / สังคมผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสม

           3. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ

5. เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

6. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ให้คงอยู่สืบไป

7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคมการวางแผนพัฒนาและการติดตามการประเมินผล

8. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ

9. เพื่อมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และชุมชน