เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2563 ]94
2 หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]95
3 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ 1 [ 24 ต.ค. 2562 ]90
4 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]90
5 สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร [ 24 ต.ค. 2562 ]94
6 ระเบียบการเช่าป้ายฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]25
7 ระเบียบการเช่าเครื่องจักรฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]19
8 จัดระเบียบการจอดยานยนต์ [ 24 ต.ค. 2562 ]21
9 ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 24 ต.ค. 2562 ]22
10 กิจการอันเป็นอันตราบต่อสุขภาพ 1 [ 24 ต.ค. 2562 ]23
 
หน้า 1|2