เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2566 ]38
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2566 ]41
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 12 เม.ย. 2566 ]51
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 12 เม.ย. 2566 ]62
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 เม.ย. 2566 ]59
6 หลักเกณฑ์การเลือกและแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 12 เม.ย. 2566 ]41
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 16 มี.ค. 2565 ]148
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]201
9 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]146
10 ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก. อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]166
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]147