เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการรับชำระภาษีป้าย [ 26 ม.ค. 2567 ]18
2 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]12
3 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ [ 26 ม.ค. 2567 ]10
4 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการขอเลขที่บ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]13
5 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]8
6 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]9
7 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อการรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน และ ตายนอกบ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]9
8 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การรับแจ้งย้ายเข้า [ 26 ม.ค. 2567 ]8
9 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การรับแจ้งการย้ายออก [ 26 ม.ค. 2567 ]8
10 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21 [ 26 ม.ค. 2567 ]8
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 26 ม.ค. 2567 ]7
12 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามาตรา 22 [ 26 ม.ค. 2567 ]8
13 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามาตรา 39 ทวิ [ 26 ม.ค. 2567 ]10
14 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การแจ้งขุดดิน [ 26 ม.ค. 2567 ]7
15 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การแจ้งถมดิน [ 26 ม.ค. 2567 ]10
16 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 ม.ค. 2567 ]11
17 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 ม.ค. 2567 ]8
18 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ม.ค. 2567 ]13
19 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ม.ค. 2567 ]11
20 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ม.ค. 2567 ]10
 
หน้า 1|2