วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทสบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมกางเต็นท์และเก็บ จำนวน 9 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมหน้ากากป้องกันสารเคมี (ชุดไทเวค) ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์ฯ) ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล (นำ้ยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างขออนุมัติซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-60-0127 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง