วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องวิทยุและห้องเก็บอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ทะเบียน บย.๑๙๖๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-4600 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์รถบรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายทะเบียน 87-0798 นม จำนวน 6 เส้น รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กน.๕๙๐๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถกระบะ 4 ประตู ทะเบียนกท 3928 นม. จำนวน 4 เส้น รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 84-6715 นม. จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทงกลางน้ำพร้อมติดตั้งและประดับไฟ จำนวน ๒ กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๕๒-๐๐๗๙,๔๒๐-๕๒-๐๐๗๙,๔๒๐-๕๒-๐๐๕๗และ๔๒๐-๕๒-๐๐๕๘ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง