วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงไร้สาย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๙๕๒๖ นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บย.1962 นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผน ๖๗๒๐ นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อบอร์ดนิทรรศการ ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๙๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส ช.416-56-0080/1-5และปริ้นเตอร์ รหัส ช.416-56-0083 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.ถนนมิตรภาพ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมีโชคจากถนนรัตนภิธานถึงสุรนารายณ์ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)