วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ ขนาด 16 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 068-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กฉ 3201 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓๗ ซุ้ม รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลี่ ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมเสาขนาด ๒ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างบุคคลภายนอกทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง