วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาคนงานดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ(9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างพิมพ์เอกสารคู่มือการเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาคนงานดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ(๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาคนงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-0407 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง