วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งแผงเหล็กประดับธงเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลตำบลจอหอ จำนวน ๓๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดระบบระบายน้ำสระครก รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(รายละเอียดแนบท้าย)ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเศษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุกบึงทับช้างซอย ๓ ช่วงปลาย หมู่ที่ ๑๓